ผลงานและรางวัล

 
บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
 
 
         • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2015
       • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001 : 2015
       • ได้รับประกาศนียบัตร อุตสาหกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม
         Total Quality management (TQM)

 
                 
 
           บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น

        • โครงการอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
      • โครงการอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
      • โครงการจัดการ การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ (TQM)
      • โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ (CPIE)
      • โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภค เครื่องดื่มแอลกฮอล์ในเทศการลงกรานต์
        เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร เป็นต้น
      • มาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการณ์

 

  
Powered by MakeWebEasy.com